SETENA LLIÇÓ

Gramàtica: pronoms i adjectius: relatius, interrogatius, demostratius, col·lectius, de negació, indefinits; transitivitat.

Afixos: ni-, -ikam, -ikön, -ikos, -ükam, -ükön.

Vocabulari: roba, higiene personal.

Exercicis.

Text: Slipacem.

Fragment literari: Fey (fövot).

I. Gramàtica.

PRONOMS I ADJECTIUS

§ 48. — El pronom-adjectiu relatiu és kel, que/qui, el qual. Es declina: kela, de qui, del qual; kele, a qui, al qual; keli, que, a qui, al qual; ut kel o utan kel, el qui, aquell qui; ut keli o utan keli, el que, aquell que.

Si cal, es pot precisar el sexe amb hikel, jikel.

§ 49. — Els pronoms i adjectius interrogatius són: kim? kif? kin?, qui, quin? (pron.); kis? què?; kisi? què? (objecte directe); kimik? kifik? kinik?, quin?, quina? (adj.); kisik?, quin? quina [mena de]?; kimid, kifid? kinid? kisid? quin? quina? (quan la resposta és un numeral ordinal).

§ 50. — Els pronoms i adjectius demostratius són:

  • Per indicar proximitat: at, aquest; atan, aquest [hom]; atos, això.

  • Per indicar llunyania: et, aquell; etan, aquell [hom]; etos, això.

  • it, mateix; ob it, jo mateix; ito, per si mateix.

  • ot, el mateix; otan, el mateix [hom].

  • som, tal cosa; somik, tal; soman, tal [hom].

  • ut (+ genitiu), el de; utan, kel, aquell que/qui; utos, kel (utos, kelos), allò que...

§ 51. — Els pronoms i adjectius col·lectius són: al, tot, cada (pron.); alik, tot, cada (adj.); alan, tothom, cadascú; alan kel, tothom que/qui; alana, de tothom; val, tot; valik, tot (adj.); valikos, tot; valan, valikan, cadascú; valans, valikans, tots.

§ 52. — Els pronoms i adjectius de negació són: nek, ningú; neka, nekik, de ningú; nonik, cap (adj.); nonikan, cap [hom]; nos, no res; nosik, nul.

§ 53. — Els pronoms i adjectius indefinits són: an, algun (pron.); ans, alguns; anik, algun (adj.); anan, algun [hom]; bos, alguna cosa, quelcom; ek, algú (hiek, jiek, segons el sexe); eka, d'algú; öm, alguns (pron.); ömik, alguns; ömans, alguns [homs]; seim, qualsevol lloc; seimik, qualsevol, seiman, qualsevol [hom]; seimo, a qualsevol lloc; seimos, qualsevol cosa; mödik, molt.

TRANSITIVITAT

§ 54. — Com en totes les llengües, els verbs del volapuk poden ser:

  • Transitius: poden tenir objecte directe. Exemples: fidön, menjar; labön, tenir; penön, escriure; reidön, llegir; fidob jokoladi, menjo xocolata; fat reidom gasedi, el pare llegeix una revista.

  • Intransitius: no poden tenir objecte directe. Exemples: golön, anar; kömön, venir; seadön, seure; seatön, jeure; slipön, dormir; äslipob gudiko, vaig dormir bé.

Sovint passa que dues arrels només es diferencien per la vocal intermèdia (a/ai, e/ei, ea/ei, o/oi, a/ä, o/ö, u/ü). En aquests casos, la forma que conté una i addicional o les vocals ä, ö, ü, expressa una idea transitiva o més forta. Exemples:

vabön, anar en un vehicle vaibön, conduir un vehicle

brekön, trencar-sebreikön, trencar

cenön, canviar(-se)ceinön, canviar

smekön, tenir gustsmeikön, assaborir

smelön, fer olorsmeilön, olorar

smetön, fondre'ssmeitön, fondre

deadön, morirdeidön, matar

seadön, seure seidön, asseure

seatön, jeureseitön, ajeure

sleafön, lliscar sleifön, fer lliscar

trovön, destrossar-se  troivön, destrossar

dalön, tenir autoritzaciódälön, autoritzar

falön, caure fälön, fer caure

lagön, penjarlägön, penjar (suspendre)

rolön, rodarrölön, fer rodar

mufön, moure'smüfön, moure

numön, comptarnümön, numerar

sturön, bolcar-sestürön, bolcar

tulön, girartülön, girar (fer voltar)

yumön, unir-se yümön, unir


I. Afixos.

ni- indica quelcom interior: blit, pantalóniblit, calçotets; jit, camisanijit, samarreta.

-ikam forma substantius verbals d'acció intransitiva: redik, vermellredikam, enrojolament.

-ikön forma verbs intransitius: vietik, blanc vietikön, emblanquir-se; perön, perdreperikön, perdre's; seadön, seureseadikön, asseure's.

-ikos permet substantivar un adjectiu: gudik, bogudikos, el bo.

-ükam forma substantius verbals d'acció transitiva: lunik, llarg lunükam, allargament.

-ükön forma verbs transitius: brefik, breubrefükön, abreujar; gudik, bogudükön, millorar; seadön, seureseadükön, asseure.


III. Vocabulari.

Roba, higiene personal. — Klots, klün.

blit

bonät

gluf

hät

jilät

jit

juüp

klöf

knop

kolet

flab

jän

kef

kotin

lain

led

lin

sadin

sob

spog

tanod

veluv

gold

largent

bronsöt

basar

dred

hog

jelöm

lüxüöd

sot

staf

sufäd

sperantapük, sperant

balugik

bigik

blümik

pantaló

còfia

guant

barret

armilla

camisa

vestit, faldilla

drap, tela

botó

coll (d'un vestit)

parrac

cadena

raspalll

cotó

llana

punt

anell

seda

sabó

esponja

cinta

vellut

or

argent, plata

bronze

mercat, basar

temor, por

forat

para-sol, ombrel·la

luxe

espècie, mena

bastó

paciència

esperanto

simple, senzill

gruixut, gras

preparat, llest

kravat

mäned

pok

sliv

stof

stofed

stog

yäk

bijut

fad

brafik

divodik

dobik

keinik

klotugik

kuradik

mögik

plütik

sümik

zadälik

buükön

dekön

desinön

gebön

kleibön

konsumön

köbön

nitedön

pelön

remön

selön

tovön

balato

patiko

ekö

tio

corbata

abric

butxaca

màniga

teixit

drap, tros de roba

mitja

jaqueta, brusa

joia

fil

brau, capaç

abnegat, altruista

fals

encantador

elegant

valent

possible

gentil, cortès

semblant

delicat, sensible

preferir

adornar

tenir la intenció de

usar, fer servir

enganxar

consumir

pentinar

interessar

pagar

comprar

vendre

aixecar, elevar

particularment

especialment

heus aquí

gairebé


IV. Exercicis.

Traduïu les següents paraules: lustog, dekod, nitedik, liegükön, liegikön, kefön, gudikumön, lüxüödik, köb, doatalin, bigot, balug, knopahog, yunikön, alyelo, alsoarik, ayelo, fagotü.

Formeu les següents paraules: paraigua, engrandiment, safareig, joier, cordar (botons), comprador, elegància, palanca, diari, matinal, falsificació, rellotge de butxaca, enganxar-se, netejar, neteja, sabater.

TRADUÏU DEL VOLAPUK

1. Labons vipis ot. — 2. Buks at binons uts flena obik. — 3. Klotolsöd olis vifiko e no sumolsöd häti nejönik et, ab nuliki ati. — 4. Kif olas, o jiyunans! golof-li ko ob ini caniselidöp pro nuladins? Valans golobsöv vilöfo ko ol, o läd! if binobsöv paklotöls, ab ibä nonikan obas ädesinof ad segolön adelo, binobs lölöfiko neblümiks. — 5. Fat obik bligom obi ad klinükön algödo jukis neklinik oba. — 6. Obepelobs ali kravatas sadinik at balato. — 7. Pokasärvätülis kisotik vilol-li remön? Osumob bosi, vio binons. — 8. Düp kinid binos-li? Kilid.

9. Kel vilon, utan kanon. — 10. Vomül, kela bijutis goldik ästunidobs, omatikof suno. — 11. Kina binon-li zigariär at? Neka, nemu neka in kafibötöp, äsä kredob. — 12. Kisi vilol-li sagön obe? Nosi. — 13. Yunanef in vilag at binädon me hiyunans anik e jiyunans mödik. — 14. Sumolöd sobi se sobiär e lavolöd logodi olik e namis olik. — 15. Juüp sadinik at binon klotugikum, ka lainik et, ab binol keinik in klot alseimik. — 16. Äflekob kapi. — 17. Tal tulon. — 18. El “Flors badikosa”.

TRADUÏU AL VOLAPUK

1. De qui és aquest davantal blau? Potser de la pobra que vam veure ahir al costat de la porta del nostre jardí. — 2. Aquesta armilla de llana s'ha quedat (fet) massa petita, perquè m'he engreixat molt. — 3. Aquest jove ho sap tot, o això és el que ell es pensa. — 4. Heus aquí uns quants rellotges de butxaca, quin voleu, aquest o aquell? — 5. Què dius? No res.

6. De qui són les cintes vermelles que hi ha al xifonier? De ningú, o si vols, de tothom. — 7. Aquell vell compraria roba nova si no fos tan (si fos menys) avar. — 8. On has ficat el teu rellotge d'or? A la butxaca de la meva armilla negra. — 9. Aquestes dones joves prefereixen els teixits senzills de llana als rics teixits de seda o de vellut; no tenen joies, només un anell d'argent. — 10. Aquella xemeneia treu fum. — 11. Ell fuma cigarrets.

SOLUCIONS

Traduccions: mitjó, adorn, interessant, enriquir, enriquir-se, raspallar, millorar-se, luxós, pinta (per pentinar), anell, grossor (d'una cosa), senzillesa, trau, rejovenir-se, cada any, vespertí, enguany, a una distància de.

Paraules: reinajelöm, gretükam, lavöp, bijutel, knopön, reman, klotug, tovöm, aldelik, algödik, dobükot, pokaglok, klebön, klinükön, klinükam, jukel.

Traducció del volapuk: 1. Tenen els mateixos desigs. — 2. Aquests llibres són els del meu amic. — 3. Vestiu-vos de pressa i no agafeu aquell barret tan lleig, sinó aquest, (que és) nou. — 4. Joves, qui de vosaltres ve amb mi al magatzem de novetats? Senyor, totes aniríem amb vostè de bona gana si estiguéssim vestides, però com que cap de nosaltres tenia la intenció de sortir avui, no estem gens preparades. — 5. El meu pare m'obliga a netejar cada matí les meves sabates brutes. — 6. Pagarem cadascuna d'aquestes corbates de seda a part. — 7. Quina mena de mocadors vols comprar? Els agafaré com siguin. — 8. Quina hora és? Les tres.

9. Qui vol, pot. — 10. La senyoreta, les joies d'or de la qual admiràvem, es casarà aviat. — 11. De qui és aquesta petaca (portacigarrets)? — 12. Què em vols dir? No res. — 13. La joventut d'aquest poble està formada per uns quants joves i moltes joves. — 14. Agafa el sabó de la sabonera i renta't la cara i les mans. — 15. Aquest vestit de seda és més elegant que el de llana, però tu estàs encantadora amb qualsevol vestit. — 16. Vaig girar el cap. — 17. La terra gira. — Les flors del mal.

Traducció al volapuk: 1. Kina binon-li lebavet blövik at? Ba jipöfana, keli älogobs ädelo lä yan gada obsik. — 2. Jilät lainik at ävedon tu smalik, ibä vemo äbigikob. — 3. Yunan at sevom vali, nemuiko kredom etosi. — 4. Ekö pokagloks jönik anik, kini vilol-li, ati ud eti? — 5. Kisi sagol-li? Nosi.

6. Kina binons-li tanods redik, kels binons in flabiär? Neka, ud, if plüdol, alana. — 7. Bäldan et remomöv klotis nulik, if binomöv läs lavarik. — 8. Kiöpio äpladol-li glokili goldik ola? Ini pok jiläta blägik oba. — 9. Voms yunik at plu löfilofs stofis lainik balugik ka stofis liegik binü sadin u veluv; no labofs bijutis, ab te lini largentik. — 10. Fön et smokon. — 11. Smökom zigarülis.


V. Text.

Slipacem.

Slipacem at binon vemo kovenik. Da körten vietik fenäta lit nüdranon ini cem. Glun binädon me baged nulik. Logobs bedis tel e klädömi bal. In klädöm seaton cilil, kel slipon takediko. Mot binof in cem nilik, kö nägof zilo. Otüpo jäfof me mök zibas, du himatan ofa binom in voböp. Beds bofik binädons me boad. Bedategedi logoy su nilikum. Su matrad binons bedastofeds vietik e kapakusens. Lekuseni jimatan ätirof lü futofinot beda. Sus beds, len völ, binon lampad telik.

Dono su baged binon bedatapädil binü lain bigik. Su glun in gul binon ramar. Lä kapofinots binons bedatabils. Vü ramar e fenät binon klünatab, su kel stanon lok gretik. Len fenät binon layetatabil ko layets kil. Detü bedatabil nilikum binon lavatab ko ronäts tel. Sus on, len völ, lagons taul e spog.

El dormitori. Aquest dormitori és molt còmode. Per la cortina blanca de la finestra, la llum entra en la cambra. El terra és de parquet nou. Hi viem dos llits i un bressol. Al bressol hi ha un nadó que dorm tranquil·lament. La mare és a la cambra del costat, on cus amb diligència. Alhora, s'ocupa de preparar el menjar mentre el (seu) marit és a la feina (lloc de treball). Tots dos llits són de fusta. Al més proper hi veiem (hom veu) una manta. Sobre el matalàs hi ha llençols blancs i uns coixins. La muller ha arrossegat el coixí cap als peus del llit. Per damunt dels llits, a la paret, hi ha un llum doble.

Al terra de parquet hi ha una catifa d'espona de llana gruixuda. Al fons, en un racó, hi ha un armari. Al costat de les capçaleres dels llits hi ha unes tauletes de nit. Entre l'armari i la finestra hi ha el tocador, sobre el qual es troba un gran mirall. Al costat de la finestra hi ha una petita calaixera amb tres calaixos. A la dreta de la tauleta de llit més pròxima, hi ha un rentamans amb dues aixetes. Per damunt, a la paret, hi penja un eixugamà i una esponja.


V. Fragment literari.

Fey (fövot)

Ven jipul jönik at äkömof domio, mot ofik äzanädof ofi, ed äsäkof ofe, sekü kod kinik igekömof so latiko de fon. „Pardolös obe, o mot!” jipul neläbik äsagof, „das efablibob so lunüpo!” E ven äspikof vödis at, rosads kil, pärlats kil e diamains gretik kil äjutons se mud ofik. „Kisi logob-li?” mot ofik äsagof ko stun mu gretik. „Jinos lü ob, das se mud olik pärlats e diamains sejutons! Kiöpao ats kömons-li? o daut obik!” (Atos äbinon naed balid, das änemof ofi dauti okik.) Cil neläbik äkonof ofe balugiko vali, kel ijenon, e du äspikof lemödots diamainas äfalons se mud ofa. „If binos soik,” mot äsagof, „mutob lesedön dauti votik obik usio. O ‘Marinella’! logedolös utis, kels sekömons se mud söra olik, ven spikof! No obinosöv-li plitik pro ol ad labön fägi ot? Mutol te golön lü fon ad kupön vati, e ven vom pöfik obegof ole bosi ad drinön, ogivol oni ofe plütiko.”

(pofövöl)


La fada (continuació)

Quan aquesta bonica noia va arribar a casa, la seva mare la va renyar per tornar tan tard de la font. «Perdoneu, mare», va dir la pobra noia, «que hagi tardat tant». I en dir aquestes paraules, li van sortir de la boca tres roses, tres perles i tres grans diamants. «Què estic veient?», va dir la mare amb gran sorpresa. «Em sembla que li han sortit perles i diamants de la boca! Com és això, filla meva?» (Era la primera vegada que l'anomenava filla.). La pobra nena li va explicar ingènuament tot el que li havia passat, i mentre parlava li van caure de la boca una infinitat de diamants. «Ben mirat», va dir la mare, «hi hauré d'enviar la meva filla. Marieta, mira què surt de la boca de la teva germana quan parla. No t'alegraries de tenir el mateix do? Tot el que has de fer és anar a pouar aigua de la font, i quan una pobra et demanarà de beure, li'n dones amb amabailitat»

(continuarà)

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more