CINQUENA LLIÇÓ

Gramàtica: les preposicions.

Sufixos: -al, -äm, -im, -öm.

Vocabulari: els estris de la llar.

Exercicis.

Text: Caniselidöp gretik.

Fragment literari: Lup e kapar (fab).

I. Gramàtica.

PREPOSICIONS

§ 37. — Les principals preposicions de lloc són:

äl

bei

bevü

da

dis

fo

in

len

a (sense abast)

més enllà, per davant

entre

a través

sota

davant

a, en

fins a

al costat

a, en, prop de

love

po

se

su

sus

ve

a l'altra banda de

a (amb abast)

darrere

de

sobre, damunt

per damunt

a, en (amb precisió)

al llarg

entre

al voltant de

 • in i tö. Totes dues signifiquen «en», però in defineix una superfície o volum imprecisos i defineix un punt precís: in zif, a la ciutat; tö zän zifa, al centre de la ciutat.

 • bevü i vü. Totes dues signifiquen «inter», però indica una posició precisa en l'espai que separa dues o més coses i bevü indica la situació d'una cosa en un conjunt d'objectes: gad binon vü doms tel, el jardí és entre (les) dues cases; jim obik äbinon in layet bevü yegs difik, les meves tisores són al calaix entre diferents objectes.

§ 38. — La direcció de moviment no s'indica amb un cas especial, sinó amb la forma acusativa de la preposició:

dis, sota → disi, (cap a) sota

fo, davant → foi, (cap a) davant

in, en → ini, a/en

po, darrere → poi, (cap a) darrere

su, damuntsui, damunt

zü, al voltant dezüi, al voltant de

 • kat stanon su tab, el gat és damunt la taula kat bunon sui tab, el gat puja a la taula d'un salt; dog rönon disi tab, el gos corre (a amagar-se) sota la taula.

§ 39. — Les principals preposicions de temps són:

abans

durant

pos

sis

després

des que

tüi

a, en, per

prop de

ün

za

a, en, per

al voltant

 • ün i tü. Totes dues signifiquen «en», però ün defineix un temps imprecís i defineix un moment precís: ün nifüp, en hivern; tü düp jölid soara, a les vuit del vespre.

§ 40. — Les altres preposicions principals són:

ad

as

äs

bai

bu

de

dub

fa

ko

kol

per (finalitat)

com, com a

com

segons

amb preferència a

des de

sobre

per, amb

(fet) per

el contrari de

amb

envers

lo

ma

me

nen

ön

pla

plä

pro

ta

to

a, en, per

segons

amb, per mitjà de

per la suma de

sense

sota, en (figurat)

en lloc de

a més de; llevat de

a, en, per

per (favor)

contra

malgrat

§ 41. — Qualsevol arrel es pot convertir en preposició afegint la terminació -ü: def, mancadefü, a manca de; dist, diferènciadistü, a diferència de; fut, peufutü, als peus de; lom, llar lomü ob, a ca meva; nem, nomnemü, en nom de; yuf, ajudayufü, amb l'ajuda de.

§ 42. — Totes les preposicions exigeixen que darrere hi vagi només el nominatiu, fins i tot quan hi ha direcció de moviment.

§ 43. — Totes les preposicions poden funcionar com a prefixos: bevünetik, internacional; fospik, pròleg; nenkazetik, inaccentuat; poszedel, tarda; segolön, sortir.


II. Sufixos.

-al indica cap al més alt nivell: cif, cap → cifal, gran mestre («cifal»);

-äm indica òrgan: flitön, volar flitäm, ala; gen, sexegenäm, genitals.

-im indica doctrina: sogäd, societatsogädim, socialisme.

-öm indica eina, instrument: flitöm, avió; telefon, telefonadatelefonöm, telèfon.


III. Vocabulari.

Els estris de la llar. — Yegs konömik.

  yeg

  din

  boad

  bog

  bok

  bov

  boved

  bovül

  böket

  bötöm

  buon

  buonitiröm

  caf

  cafed

  flad

  fod

  fok

  fög

  furnod

  glok

  jim

  jüpül

  vär

  can

  cäk

  cif

  deb

  fluk

  gasin

  juit

  härbat

  kad

  kod

  kredit

  lanal

  lanan

  magad

  naf

  proletanef

  nünöm

  selidöp

  tood

  zän

  flon

  fran

  lirad

  mak

  poun

  ruab

  yurod

  fägik

  frutik

  fulik

  japik

  lölik

  platik

  saludik

  skilik

  stümik

  balatön

  begön

  blibükön

  bunön

  glidön

  objecte

  objecte, cosa, afer

  fusta

  caixa

  caixa, capsa

  atuell, recipient

  plat

  tassa

  galleda

  safata

  tap (de suro)

  llevataps

  caldera

  casserola

  ampolla

  dalla

  forquilla

  martell

  forn

  rellotge

  tisores

  pala

  got

  article (de comerç)

  xec

  cap (el superior)

  deute

  fruita

  gas d'enllumenat

  plaer

  hortalissa, verdura

  targeta

  causa

  crèdit

  esperit superior

  esperit

  magatzem

  vaixell, nau

  proletariat

  ordinador

  botiga

  auto, cotxe

  centre

  florí holandès

  franc

  lira (u. m.)

  marc (u. m.)

  lliura

  ruble

  euro

  capaç

  útil

  ple

  esmolat, afilat

  tot, sencer

  pla

  sant

  hàbil

  estimat

  unir-se

  demanar

  deixar (lloc)

  saltar

  saludar

  kandel

  karaf

  kluf

  kolat

  lampad

  lantär

  leköp

  luflad

  lümät

  nad

  neif

  peän

  sak

  saov

  skal

  skrub

  spag

  spun

  svip

  tub

  tüb

  vap

  cöpön

  dalestimön

  dämükön

  däsinön

  dicetön

  filidön

  finükön

  frenön

  jimön

  kipön

  kötön

  kvänön

  letön

  nägön

  nedön

  pänön

  polön

  pölön

  primön

  skulturön

  slifön

  smufükön

  spelön

  sumön

  tegön

  tirön

  vätön

  vetön

  vilön

  vipön

  yümön

  telefon

  no plu

  ä, äd

  pato

  reto


  saido

  süpo

  benö!

  ag! vi!

  espelma

  brocal

  clau (de clavar)

  carbó

  llum (estri)

  llanterna

  copa

  gerra, càntir

  llumí

  agulla

  ganivet

  agulla de cap

  bossa, sac

  serra

  pot, olla

  cargol, vis

  espurna

  cullera

  escombra

  barril

  cubeta

  gas

  picar (amb el picot)

  respectar

  espatllar, fer malbé

  dibuixar

  digerir

  encendre

  acabar, finir

  frenar

  tallar (amb tisores)

  tenir, mantenir

  tallar (amb ganivet)

  apagar

  deixar, permetre

  cossir

  necessitar

  pintar

  portar, dur

  errar, equivocar-se

  començar

  esculpir

  relliscar

  planxar

  esperar

  prendre, agafar

  cobrir

  estirar, tirar

  pesar (tr.)

  pesar (intr.)

  voler

  desitjar

  connectar

  telefonada

  ja no, no més

  i també

  principalment

  a més [a més], d'altra

  banda

  prou

  de sobte

  bé!

  ai!

IV. Exercicis.

Traduïu les següents paraules: penöm, penömem, lavabov, däsinot, floraskal, büo, neskilik, frut, nefrutik, boadöp, bokil, leflad, kodü, plaädön, skil, poso, pänot, dämot, fidömem, nünömav, namü, primü, buön, taik, televidöm.

Formeu les següents paraules: cosidora, jardiner, cuinera, cap de cuina, amanuense, tornavís, rellotger, culler, balança, aparell digestiu, al començament de, escultura, cèntim.

TRADUÏU DEL VOLAPUK

1. Labob moni at de fat ola, kel ai äbinom gudik kol pöfikans. — 2. Fidömem binädon me spun, fok, neif, vär e boveds ömik: supaboved, boveds platik, bovedils.— 3. Jikvisinan äpolof ini kvisinöp böketi fulik me kolat; poso äsvipof me svip ed ätovädof me jüpülil kolatagranilis tegöl gluni in cem fo kvisinöp. — 4. Peäns e nads päpladons fa jinägan ini bokil, kel seaton su tab. — 5. Stuls stanons lä tab. — 6. Ziom oba binom pö täv jü fin hitüpa. — 7. Nif smeton lo sol. — 8. Efrenom-li saidiko?

9. Fat omik edeadom dub maläd badik. — 10. Ogolob odödelo ko flen obik, skulturan, sui länäd, lü blod omik, kel binom pänan; ed olödobs lä atan dü vig lölik bal. — 11. Kiöpo ätuvol-li däsinotis dauta obik, e kiöpio äpladol-li onis? Ätuvob, o läd, däsinotis dis söf in sälun, ed äpladob onis ini layet penamataba lädüla 'Sophia'. — 12. Mun binon len sil. — 13. Nemü Fat ä Son ä Saludalanal.  —14. O proletans länas valik, balolsöd olis!

TRADUÏU AL VOLAPUK

1. Senyors, em podrien dir sobre quina taula es posarà el llum? Es deixarà sobre la taula on es troba ara, al costat del test. — 2. El gos estava jugant ahir al jardí amb els nens; de sobte, va arrencar a córrer i va travessar el carrer fins a la casa del veí, i ara ja no vol venir a casa. — 3. Tres sacs de carbó costen tres o quatre lliures aquest hivern. — 4. Ella es va morir deu anys abans que el seu pare. — 5. Ell parlava com a cap. — 6. Ell parlava com un cap.

7. El cuiner va posar damunt el forn de la cuina una bella safata de fusta, i aquesta va quedar (va ser) completament danyada per les espurnes. — 8. Entrem, si voleu, al meu saló; allà, senyors, davant els quadres de molt bons pintors, parlareu plàcidament sobre l'agradable o fins i tot útil d'un bonic quadre o d'una bonica escultura. — 9. No anirà al dentista avui a causa de la malaltia de la seva mare. — 10. Fica el llevataps, els claus i el martell en aquesta caixa. — 11. El meu veí té dos pollastres, vuit gallines, quinze oques i vint conills. — 12. El tercer congrés de volapuk va tenir lloc contra la voluntat de Schleyer.

SOLUCIONS

Traduccions: bolígraf, estoig, rentamans, dibuix, test, anteriorment, maldestre, utilitat, inútil, llenyer, capsa, ampolla grossa, a causa de, substituir, habilitat, després, quadre, dany, coberteria, informàtica, en mans de, al començament de, tenir preferència per, contrari, televisor.

Paraules: jinägan, gadan, jikvisinan, kvisinöpacif, penan, skruböm, glokan, lespun, vätöm, dicetäm, primü, skulturot, yurodazim.

Traducció del volapuk: 1. Tinc aquests diners del teu pare, que sempre va ser bo envers els pobres. — 2. La coberteria consta de cullera, forquilla, ganivet, got i diversos plats: plat soper, plats plans, plats de postres (platets). — 3. La cuinera va portar a la cuina una galleda plena de carbó; després va escombrar amb una escombra i va traspalar amb una pala petita els trossos de carbó que cobrien el terra del vestíbul. — 4. Les agulles de cap i de cosir van ser ficades per la cosidora en una capsa que hi ha damunt la taula. — 5. Les cadires són al costat de la taula. — 6. El meu oncle està de viatge fins al final de l'estiu. — 7. La neu es fon amb el sol. — 8. Va frenar prou?

9. El seu pare es va morir d'una mala malaltia. — 10. Aniré dijous que ve amb el meu amic, l'escultor, al camp, a casa del seu germà, que és pintor; i ens estarem en casa d'aquest tota una setmana. — 11. On vas trobar els dibuixos de la meva filla, i on els vas ficar? Senyor, vaig trobar els dibuixos a sota el sofà del saló, i els vaig ficar en el calaix de l'escriptori de la senyoreta Sofia. — 12. La lluna és al cel. — 13. En el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. — 14. Proletaris de tots els països, uniu-vos.

Traducció al volapuk: Plidö! sagolsös, obe, o siörs, sui tab kinik opladoy-li lampadi? Oblibükoy oni su tab, kö stanon nu, lä floraskal. — 2. Dog äpledon ädelo in gad ko cils; süpo, ärönon love süt ini dom nilädana, e nu no plu vilon kömön lomio. Benö! o flen obik, leadolöd blibön oni us. — 3. Sakäds kil labü kolats frädons anifüpo pounis kil u folis. — 4. Edeadof mö yels deg bü fat okik. — 5. Äspikom as cif. — 6. Äspikom äs cif.

7. Hikvisinan äpladom sui furnod kvisinöpa bötömi jönik binü boad, ed ut pädämükon löliko fa spags. — 8. Nügolobsöd, if vilols, ini sälun oba; us, o söls! fo pänots pänanas vemo gudikas, ospikols juito dö plitöf ud igo frutöf däsinota u skulturota jönikas. — 9. No ogolom lü tutisanan adelo kodü maläd mota okik. — 10. Pladolöd buonitirömi, klufis e fögi ini bog at. — 11. Nilädan obik labom higokis tel, jigokis jöl, jiganis deglul e kroligis teldeg. — 12. Volapükakongred kilid päjenükon ta vil ela 'Schleyer'.


V. Text.

Caniselidöp gretik

In zif obik dabinons selidöps mödik, ab i caniselidöp gretik, in kel kanoy tuvön canis valasotik. Logolsöd vomi jönik at: binof jidunetäb. Müfof nüremaluvabi, ini kel pladof canis, kelis ävälof. In nam nedetik polof saki, ini kel opladof poso remotis okik. Jiselan stanof lä vätöm pro cans, kels paselons ma vet (härbats, fluks, e r.). Lä segolöp binons käds, kö seadofs jikädans lä kalkulacins, kels payümons len zänanünöm. Atimo, no plu peloy me frans, maks, flons u lirads, ab me yurods. Jidunetäb, kel äfinükof nüremi okik, nu pelof me kreditakad. Poso, osegolof se caniselidöp, ogolof jü motoravab e omovegof lü lom okik.

Els grans magatzems. A la nostra ciutat hi ha moltes botigues, però també uns grans magatzems on es poden trobar tota mena d'articles. Vegeu aquesta bella dona: és una clienta. Empeny un carret de la compra on fica els articles que ha triat. A la mà esquerra porta una bossa on ficarà després les seves compres. Hi ha una venedora al costat d'una bàscula per als articles que es venen a pes (verdures, fruites, etc.). Al costat de la porta de sortida hi ha les caixes, on seuen les caixeres amb les seves calculadores connectades a l'ordinador central. Avui dia ja no es paga amb francs, marcs, florins o lires, sinó amb euros. La clienta, que ha acabat de fer la seva compra, paga ara amb una targeta de crèdit. En acabant, sortirà del magatzem, anirà fins a l'automòbil i conduirà cap a casa.


VI. Fragment literari.

Lup e kapar

Fab hiela 'Aisopos'

Kapar äbinon löpo su klif skapik. Lup ätuvon oni, ed ästeifülon vaniko ad löpiogrämön lü on. “O löfäb!” älüvokädon oni, “no-li osuidol su klif so geilik? Bo okanol deslifädön e doniosturön. Grämolös prüdiko donio e kömolös lü ob sui yebalän jönik at, kö kebs benosmekik dabinons bundano!” — “Danob oli!”, kapar sagatik ägespikon. “No vilol givön fidedi obe, ab ole it.”


El llop i la cabra

Faula d'Isop

Hi havia una cabra al damunt d'una roca escarpada. Un llop se la va trobar i va provar inútilment de grimpar fins allà on era. «Oh, estimada!», la va cridar, «no et desmaiaràs damunt d'un penya-segat tan gran? Podries relliscar i caure. Baixa amb precaució i vine amb mi en aquest bonic prat on hi ha tot d'herbes gustoses» — «T'ho agraeixo!», va respondre la sagaç cabra. «Tu no em vols donar menjar a mi, sinó a tu mateix.»